Naziv
smjer Jezikoslovno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Jezikoslovno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar talijanskog jezika i književnosti
magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 6. primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 7. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 8. kriticki prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 9. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 10. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 11. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 12. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 13. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 14. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 15. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 16. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika

1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
4.1. Kolegiji s odsjeka
171590 Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
118219 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
125319 Proces usvajanja drugog jezika
118221 Semantika talijanskog jezika
170182 Talijanska epika 15. i 16. stoljeća
171584 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
118222 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu
170190 Talijanski jug na filmu
131898 Talijansko srednjovjekovlje i animalistika
118225 Tvorba riječi
118226 Varijeteti talijanskog jezika
118227 Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije
1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
4.1. Kolegiji s odsjeka
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
198900 Niccolo Machiavelli
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
145929 Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
125591 Talijanski stih u prijevodu
125593 Teorija prevođenja
1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
4.1. Kolegiji s odsjeka
171590 Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
118219 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
125319 Proces usvajanja drugog jezika
118221 Semantika talijanskog jezika
170182 Talijanska epika 15. i 16. stoljeća
171584 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
118222 Talijanska pripovjedna proza u prijevodu
170190 Talijanski jug na filmu
131898 Talijansko srednjovjekovlje i animalistika
118225 Tvorba riječi
118226 Varijeteti talijanskog jezika
118227 Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije
1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
4.1. Kolegiji s odsjeka
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
198900 Niccolo Machiavelli
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
145929 Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
125591 Talijanski stih u prijevodu
125593 Teorija prevođenja