Naziv
smjer Jezikoslovno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Jezikoslovno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar talijanskog jezika i književnosti
magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 6. primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 7. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 8. kriticki prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 9. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 10. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 11. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 12. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 13. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 14. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 15. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 16. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Glotodidaktika 125577
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska drama u prijevodu 131893
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Glotodidaktika 125577
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska drama u prijevodu 131893
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Glotodidaktika 125577
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska drama u prijevodu 131893
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10726)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filozofija u Italiji 131892
Glotodidaktika 125577
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Kazalište Carla Goldonija 170169
Mafija na filmu 118220
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Osnove usmenoga prevođenja 184933
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Semantika talijanskog jezika 118221
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska drama u prijevodu 131893
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu 131896
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teorija prevođenja 125593
Tvorba riječi 118225
Varijeteti talijanskog jezika 118226
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10725)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10724)