Naziv
smjer Jezikoslovno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Jezikoslovno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar talijanskog jezika i književnosti
magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika
 3. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 4. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 6. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 7. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 8. kriticki prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 9. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 10. primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 11. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 12. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 13. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 14. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 15. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 16. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla

1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10734)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10735)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10736)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10734)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10735)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10736)
4.1. Kolegiji s odsjeka
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
198900 Niccolo Machiavelli
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
145929 Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
125591 Talijanski stih u prijevodu
125593 Teorija prevođenja
1. Obavezni predmeti
2. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10734)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10735)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10736)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
124526 Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
198900 Niccolo Machiavelli
125583 Od latinskoga do talijanskoga
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
145929 Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
125593 Teorija prevođenja
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (10734)
4. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10735)
5. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10736)
5.1. Kolegiji s odsjeka
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
198900 Niccolo Machiavelli
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
145929 Talijanska komična tradicija od 14. do 17. stoljeća
125591 Talijanski stih u prijevodu
125593 Teorija prevođenja