Naziv
Lingvistički seminar: Semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
128888
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija jest upoznati studente s različitim vrstama značenjske analize. Od studenata se očekuje da nauče formulirati vlastite semantičke opise na temelju zadanih teorijskih pristupa, te da razviju sposobnost kritičkoga odnosa prema pojedinim metodama semantičke analize.
Sadržaj
 1. Introduction: aspects of meaning analysis; aims, problems
 2. Jezično značenje
 3. Jezik, kultura i kontekst I
 4. Jezik, kultura i kontekst II
 5. Semantika: istraživačke metode, jezični korpusi
 6. Polisemija
 7. Sinonimija
 8. Antonimija
 9. Metafora i metonimija
 10. Metafora i multimodalnost
 11. Semantička istraživanja i multidisciplinarnost
 12. Korpusno istraživanje: prezentacije I
 13. Korpusno istraživanje: prezentacije II
 14. Ispit
 15. Rezultati i rasprava

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati, klasificirati i usporediti različite vrste značenjske analize.
 2. Studenti će moći identificirati i opisati različite teorijske pristupe u analizi značenjskih odnosa.
 3. Studenti će razviti sposobnost kritičkog prosuđivanja valjanosti različitih značenjskih analiza.
 4. Studenti će moći primijeniti različite podatke i principe značenjske analize u vlastitim semantičkim opisima.
 5. Studenti će na temelju stečenih vještina moći formulirati i prezentirati vlastiti semantički opis.
Metode podučavanja
Seminarska nastava.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit i zadaće tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Cruse, D.A. i W. Croft. (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Dirven, R. i M. H. Verspoor. (2004), Cognitive Exploration of Language and Linguistics (Cognitive Linguistics in Practice) 2nd edition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
 3. Lehrer, A. (1974), Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam/London: North-Holland Publishing Company.
 4. Lyons, J. (1977), Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Nida, E. A. (1975), Componential Analysis of Meaning. The Hague: Mouton Publishers.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar