Naziv
Teorija književnosti: Teorija romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
118561
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija omogućiti studenticama i studentima da steknu uvid u temelje teorije romana, da ovladaju osnovama književnoteorijskog pristupa analizi romana i drugih pripovjednih književnih tekstova te da se upoznaju s osnovnim pojmovima i problemima teorije književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Što je književnost? Znanost o književnosti
 3. Bahtinova teorija romana: roman kao književni žanr
 4. Bahtinova teorija romana: podrijetlo i razvoj romana
 5. Rad na primjeru prema dogovoru: antički roman
 6. Analiza romanesknog pripovijedanja: fabula, siže, tema, motiv, motivacija
 7. Analiza romanesknog pripovijedanja: pripovjedač
 8. Analiza romanesknog pripovijedanja: likovi
 9. Rad na primjeru prema dogovoru: realistički roman
 10. Rad na primjeru prema dogovoru: modernistički roman
 11. Popularni roman
 12. Roman i zbilja, roman i povijest
 13. Rad na primjeru prema dogovoru: suvremeni roman
 14. Zaključna rasprava
 15. Kolokvij i evaluacija

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti osnovne značajke romana kao književne vrste
 2. definirati književnoterijske kategorije motiva, fabule, sižea i motivacije
 3. navesti vrste pripovjedača
 4. primijeniti književnoteorijske pojmove vezane uz teoriju romana u analizi konkretnih primjera romana
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, čitanje zadanih tekstova, izlaganje, esej, kolokvij, pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. 2005. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Compagnon, Antoine. 2007. „Književnost“. U: Demon teorije. Prev. Morana Čale. Zagreb: AGM: 27–47.
 3. Culler, Jonathan. 2001. „Književnost – što je to i je li to bitno?“. U: Književna teorija – vrlo kratak uvod. Prev. Filip i Marijana Hameršak. Zagreb: AGM: 27–52.
 4. Eagleton, Terry. 1987. „Uvod: Što je književnost?“. U: Književna teorija. Prev. Mia Pervan-Plavec. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber: 9–25.
 5. Bahtin, Mihail M. 2019. „Roman kao književni žanr“. U: Teorija romana. Prev. Ivo Alebić. Zagreb: Edicije Božičević: 569–607.
 6. Bahtin, Mihail M. 2019. „Iz pretpovijesti romaneskne riječi“. U: Teorija romana. Prev. Ivo Alebić. Zagreb: Edicije Božičević: 525–568.
 7. Tomaševski, Boris. 1998. „Sižejna izgradnja“. U: Teorija književnosti. Tematika. Prev. Josip Užarević. Zagreb: Matica hrvatska: 5–43.
 8. Rimmon Kenan, Shlomith. 1989. „Naracija: razine i glasovi“. U: Uvod u naratologiju. Ur. Zlatko Kramarić. Prev. Zlatko Kramarić. Osijek: Izdavački centar Revija: 81–102.
 9. Peleš, Gajo. 1999. „Značenjske jedinice romana ili narativne figure“. U: Tumačenje romana. Zagreb: ArTresor naklada: 227–260.
 10. Easthope, Antony. 2006. „Visoka kultura/popularna kultura: Srce tame i Tarzan među majmunima“. U: Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija. Ur. Dean Duda. Prev. Martina Kado i Katmerka Kurtović. Zagreb: Disput: 221–246.
 11. Gelder, Ken. 2004. „Popular fiction: the opposite of Literature?“. U: Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. London, New York: Routledge: 11–39.
 12. Eco, Umberto. 2005. „Moguće šume“. U: Šest šetnji pripovjednim šumama. Prev. Tomislav Brlek. Zagreb: Algoritam: 93–117.
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich. 2004. Mimeza: prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti. Prev. Andy Jelčić. Zagreb: Hena com.
 2. Bahtin, Mihail M. 2019. Teorija romana. Prev. Ivo Alebić i Danijela Lugarić Vukas. Zagreb: Edicije Božičević.
 3. Bahtin, Mihail M. 2020. Problemi poetike Dostojevskoga. Prev. Zdenka Matek Šmit i Eugenija Ćuto. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 4. Beker, Miroslav. 1979. Povijest književnih teorija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 5. Beker, Miroslav. 1999. Suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.
 6. Cohn, Dorrit. 1999. The Distinction of Fiction. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
 7. Compagnon, Antoine. 2007. Demon teorije. Prev. Morana Čale. Zagreb: AGM.
 8. Culler, Jonathan. 2001. Književna teorija – vrlo kratak uvod. Prev. Filip i Marijana Hameršak. Zagreb: AGM.
 9. Eco, Umberto. 2005. Šest šetnji pripovjednim šumama. Prev. Tomislav Brlek. Zagreb: Algoritam.
 10. Eagleton, Terry. 1987. Književna teorija. Prev. Mia Pervan-Plavec. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.
 11. Grdešić, Maša. 2015. Uvod u naratologiju. Zagreb: Leykam international.
 12. Lukács, György. 1986. „Teorija romana“. U: Roman i povijesna zbilja. Prev. Kasim Prohić. Zagreb: Globus: 1–96.
 13. Moretti, Franco, ur. 2006. The Novel, Volume 1. History, Geography and Culture. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
 14. Moretti, Franco, ur. 2006. The Novel, Volume 2. Forms and Themes. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
 15. Moretti, Franco. 2015. Građanin – između povijesti i književnosti. Prev. Iva Gjurkin. Zagreb: Multimedijalni institut i Kulturtreger.
 16. Peleš, Gajo. 1999. Tumačenje romana. Zagreb: ArTresor naklada.
 17. Škreb, Zdenko i Ante Stamać, ur. 1998. Uvod u književnost: teorija, metodologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 18. Tomaševski, Boris. 1998. Teorija književnosti. Tematika. Prev. Josip Užarević. Zagreb: Matica hrvatska.
 19. Žmegač, Viktor. 2004. Povijesna poetika romana. Zagreb: Matica hrvatska.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar