Naziv
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
131809
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.
Sadržaj
 1. područja istraživanja
 2. koraci u planiranju istraživanja
 3. teorijski modeli kao podloga istraživanjima i njihov odnos prema istraživačkim pitanjima
 4. validnost pojedinih istraživačkih pitanja u različitim teorijskim modelima
 5. postavljanje istraživačkih pitanja
 6. razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja
 7. odnosi između varijabli
 8. znanstvene metode
 9. kvantitativni i kvalitativni pristupi
 10. načini prikupljanja i obrade podataka
 11. kombiniranje metoda i triangulacija podataka
 12. analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka
 13. refleksija o vlastitom istraživanju
 14. diseminacija rezultata istraživanja: objavljivanje radova u pisanom obliku
 15. diseminacija rezultata istraživanja: predstavljanje na znanstvenim skupovima

Ishodi učenja
 1. procijeniti ulogu teorijskih modela u istraživanjima prevođenja i jezika
 2. osmisliti korake u planiranju i izvedbi istraživanja
 3. formulirati istraživačka pitanja i odgovarajuće hipoteze
 4. izabrati odgovarajuće materijale i/ili ispitanike za provođenje istraživanja
 5. izabrati odgovarajući kvalitativni i/ili kvantitativni pristup materijalu
 6. kritički prosuditi vlastito i tuđe istraživanje
 7. procijeniti važnost diseminacije rezultata vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
rasprave, samostalni i grupni zadaci, mentorski rad, projektni rad
Metode ocjenjivanja
Studenti izrađuju vlastiti plan istraživanja te ga prezentiraju i argumentiraju pred grupom.

Obavezna literatura
 1. Gačić, Milica. 2012. Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga.
 2. Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A Step-by-Step guide for Beginners. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
Dopunska literatura
 1. Williams, Jenny i Chesterman, Andrew. 2002. The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome Publishing

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar