Naziv
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
4
Šifra
131809
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.
Sadržaj
 1. uvod, prikaz silabusa kolegija te studentskih obveza, područja istraživanja, primjeri tema, koraci u planiranju istraživanja, zadaci, rasprava.
 2. analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na teorijske modele kao podlogu istraživanjima i njihov odnos prema istraživačkim pitanjima. Pitanje validnosti pojedinih istraživačkih pitanja u različitim teorijskim modelima. Rasprava i zadaci.
 3. analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na postavljanje istraživačkih pitanja.
 4. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli. Rasprava i zadaci.
 5. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli. Rasprava i zadaci.
 6. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na različite znanstvene metode. Kvantitativni i kvalitativni pristupi. Rasprava i zadaci.
 7. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na različite znanstvene metode. Kvantitativni i kvalitativni pristupi. Rasprava i zadaci.
 8. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na načine prikupljanja i obrade podataka (tekstovi i ispitanici kao izvor podataka). Kombiniranje metoda i triangulacija podataka. Rasprava i zadaci.
 9. analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na načine prikupljanja i obrade podataka (tekstovi i ispitanici kao izvor podataka). Kombiniranje metoda i triangulacija podataka. Rasprava i zadaci.
 10. analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka. Refleksija o vlastitom istraživanju.
 11. diseminacija rezultata istraživanja. Objavljivanje radova i njihovo predstavljanje na znanstvenim skupovima. Rasprava.
 12. Priprema vlastitog plana istraživanja u grupama. Rasprava i zadaci.
 13. Priprema vlastitog plana istraživanja u grupama. Rasprava i zadaci.
 14. Zaključak: predstavljanje planova istraživanja. Povratna informacija (nastavnici i ostali studenti). Studentski dojmovi o kolegiju.
 15. Zaključak: predstavljanje planova istraživanja. Povratna informacija (nastavnici i ostali studenti). Studentski dojmovi o kolegiju.

Ishodi učenja
 1. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 2. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 3. u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 4. usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
Metode podučavanja
rasprave, samostalni i grupni zadaci, mentorski rad, projektni rad
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na kontinuiranom praćenju pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, istraživanje, seminarski rad, aktivno sudjelovanje na satu i u e-nastavi).

Obavezna literatura
 1. Pavlović, Nataša i Stanojević, Mateusz Milan. 2020. Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb – FFpress.
Dopunska literatura
 1. Gačić, Milica. 2012. Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga.
 2. Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A Step-by-Step guide for Beginners. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
 3. Angelelli, C.V. and Baer, B.J. 2016. Researching Translation and Interpreting. London/New York: Routledge.
 4. Saldanha, Gabriela and O’Brien, Sharon. 2013. Research Methodologies in Translation Studies. London/New York: Routledge
 5. Williams, Jenny i Chesterman, Andrew. 2002. The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome Publishing

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar