Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
3
Šifra
52334
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Učenje staroirske gramatike i upoznavanje sa staroirskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Pregled povijesti staroirskoga.
 2. Staroirska fonologija i pismo.
 3. Konsonantske mutacije.
 4. Član. O-deklinacija i A-deklinacija. Indikativ prezenta.
 5. Ostale vokalske deklinacije. Deponentni glagoli.
 6. Konsonantske deklinacije. Brojevi. Imperfekt.
 7. Futur i kondicional. Nepravilnosti u deklinaciji.
 8. Infigirane zamjenice klase A
 9. Relativne rečenice.
 10. Konjunktiv prezenta i preterita.
 11. Posvojne zamjenice. Kopula.
 12. Supstantivni glagol i "continuous" konstrukcija.
 13. Pokazne zamjenice i fokalizacija.
 14. Pasiv.
 15. Preterit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati pravilne staroirske imenice
 2. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole u prezentu i imperfektu
 3. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o povijesti staroirskoga
 4. Studenti će moći prevoditi jednostavne rečenice sa staroirskoga
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje lakših rečenica za vježbu.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura
 1. E. G. Quin. Old Irish Workbook. DIAS, Dublin 1960.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 8. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar