Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52334
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Učenje staroirske gramatike i upoznavanje sa staroirskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Pregled povijesti staroirskoga.
 2. Staroirska fonologija i pismo.
 3. Konsonantske mutacije.
 4. Član. O-deklinacija i A-deklinacija. Indikativ prezenta.
 5. Ostale vokalske deklinacije. Deponentni glagoli.
 6. Konsonantske deklinacije. Brojevi. Imperfekt.
 7. Futur i kondicional. Nepravilnosti u deklinaciji.
 8. Infigirane zamjenice klase A
 9. Relativne rečenice.
 10. Konjunktiv prezenta i preterita.
 11. Posvojne zamjenice. Kopula.
 12. Supstantivni glagol i "continuous" konstrukcija.
 13. Pokazne zamjenice i fokalizacija.
 14. Pasiv.
 15. Preterit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati pravilne staroirske imenice
 2. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole u prezentu i imperfektu
 3. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o povijesti staroirskoga
 4. Studenti će moći prevoditi jednostavne rečenice sa staroirskoga
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje lakših rečenica za vježbu.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij za potpis.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 38. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 43. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 50. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 53. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 54. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 55. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 58. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 59. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 60. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 61. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 62. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 63. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar