Naziv
Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
225498
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij izučava književnu artikulaciju ekonomskog i društvenog znanja o Sjedinjenim Američkim Državama u odabranim tekstovima hrvatske književnosti i popularne kulture 20. st. u europskom kontekstu. Cilj kolegija jest upoznavanje s temeljnim pristupima i konceptima kakve ih razvijaju pravci nove ekonomske kritike, imagologije i popularne geopolitke kao aktualnim teorijskim konceptima za razumijevanje književne i kulturne slike o nekoj stranoj zemlji u matičnoj kulturi te primjena navedenih spoznaja na književnim i kulturnim predlošcima odabranima za analizu.
Sadržaj
 1. Uvodni sat: upoznavanje sa sadržajem kolegija i načinom rada na kolegiju.
 2. ''Moja vlastita predodžba o Sjedinjenim Američkim Državama'': rasprava na temu individualnih i kolektivnih predodžbi o Sjedinjenim Američkim Državama u hrvatskoj kulturi kao polazište za imagološku analizu i detektiranje ekonomskog imaginarija.
 3. Književna imagologija, popularna geopolitika i ''nova ekonomska kritika'': interdisciplinarno mapiranje perspektive. Čitanje: Antun Gustav Matoš: Barnum; Miroslav Krleža: Amsterdamske varijacije.
 4. Tragovi kapitalizma u temi otkrića Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.: ''Kristofor Kolumbo'' Miroslava Krleže.
 5. Bliski susret s kapitalizmom: putopisna perspektiva s početka 20. st.: Ante Tresić Pavičić: ''Preko Atlantika do Pacifika''.
 6. Akademsko pismo: strategije i perspektive: strategije pisanja završnog seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.
 7. Interkulturna perspektiva: film ''Tuđa Amerika'' Gorana Paskaljevića: ekonomski pejsaž filmske Amerike.
 8. U potrazi za kapitalom: ekonomska artikulacija iseljeničke perspektive u ''Pripoviestima'' S. R. Danevskog.
 9. Ideološki neprijatelj?: ''Zapad'' iz perspektive jugoslavenskog socijalizma: Aleksandar Flaker: ''Bez linije: Volendamom iz Nizozemske u Sjevernu Ameriku 1950. i 1951.''.
 10. Intermedijalna Amerika: gostovanje umjetnice Kristine Leko i razgovor o umjetničkoj instalaciji ''Amerika'' na temu rodno artikuliranog iseljeničkog iskustva.
 11. Od američkog spektakla do (post)jugoslavenskog ratnog pakla: postsocijalistička kritika ekonomskog imaginarija kapitalizma: eseji Dubravke Ugrešić iz zbirke ''Američki fikcionar''.
 12. ''Komunističko oko'' i (postjugoslavenska) perspektiva: rod i klasa u pogledu na Ameriku: eseji Slavenke Drakulić iz zbirke ''Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali''.
 13. Pogled iz 21. stoljeća: ekonomski imagiinarij Amerike u suvremenoj hrvatskoj književnosti.
 14. Rasprava o sinopsisima tema seminarskih radova: izlaganje sinopsisa seminarskih radova, komentiranje i kolegijalna rasprava (peer review) prijavljenih tema 1. dio.
 15. Rasprava o sinopsisima tema seminarskih radova: izlaganje sinopsisa seminarskih radova, komentiranje i kolegijalna rasprava (peer review) prijavljenih tema 2. dio.

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati imagologiju kao granu proučavanja slike strane zemlje u književnom tekstu.
 2. Prepoznati i samostalno analizirati ekonomske motive u književnom tekstu.
 3. Samostalno analizirati sliku strane zemlje u novjij hrvatskoj književnosti.
 4. Prepoznati, objasniti i samostalno analizirati odnos teksta i konteksta novije hrvatske književnosti.
 5. Ovladiti tehnikama i vještinama akademskog pisma u praktičnom radu izrade seminara iz teme kolegija.
Metode podučavanja
Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, rad na tekstu, samostalna analiza problema.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada čitanosti predložaka za seminarsku analizu tijekom semestra, kraći eseji i završni seminarski rad na kraju kolegija.

Obavezna literatura
 1. Krleža, Miroslav (2002): Kristofor Kolumbo u: isti: Legende, Zagreb: Naklada Ljevak, str. 109-152.
 2. Tresić Pavičić, Ante. 2018. Preko Atlantika do Pacifika. Život Hrvata u Sjevernoj Americi: putopisna, ekonomska i politička promatranja. Kritičko izdanje prema tiskanom izvorniku iz 1907. Hrvatska matica iseljenika. https://matis.hr/wp-content/uploads/2018/11/tresic_pavicic_mm.pdf. Pristup 18. studenoga 2020.
 3. Danevski, S. R. (1911): Pripovijesti, Chicago: Tisak Narodne tiskare
 4. Aleksandar Flaker (2018): Bez linije: ''Volendamom'' iz Nizozemske u Sjevernu Ameriku 1950. i 1951, Zagreb: Durieux
 5. Antun Gustav Matoš (1973): ''Barnum'' u: Sabrana djela sv. V, Zagreb, str. 245-251.
 6. Krleža, Miroslav (1972): Amsterdamske varijacije u isti: Evropa danas. Knjiga dojmova i eseja, Sabrana djela Miroslava Krleže sv. 13, Zagreb: Zora, str. 45-61.
 7. Tribuson, Goran: Made in U.S.A., Znanje, Zagreb, 1986.
 8. Dubravka Ugrešić (1993): ''Američki fikcionar'', Zagreb, Durieux
 9. Slavenka Drakulić (1997): ''Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali'', Split: Feral Tribune
 10. Dubrović, Ervin (ur.). 2008. Merika: iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914. = Emigration from Central Europe to America 1880-1914. [katalog izložbe: Muzej grada Rijeke od 10. prosinca 2008. do 28. veljače 2009.]. Rijeka: Muzej grada Rijeke. http://www.muzej-rijeka.hr/merika/index.html.
 11. Dukić, Davor et al. (2009), prir.: Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa
 12. Osteen, Mark i Woodmansee, Martha (1999), ur.: ''The New Economic Criticism. Studies at the interface of literature and economics'', London i New York: Routledge
 13. Saunders, Robert A. i Vlad Strukov, ur. (2018): Popular Geopolitics. Plotting an Evolving Interdiscipline, London i New York, Routledge
Dopunska literatura
 1. Banov – Depope, Estela (2000): Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi, Zadarska smotra br. 1-3, str. 321-343
 2. Bing, Albert (2003): Amerika – zemlja nemogućih mogućnosti: Percepcija Amerike u Hrvatskoj: Američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-1933. godine, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 3. Duda, Dean (1998): Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb: Matica hrvatska
 4. Dukić, Davor, ur. (2012): Imagology today: Imagologie heute. Achievments, Challenges, Perspectives/Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven, Bonn: Bouvier Verlag
 5. Grgas, Stipe (2014): Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, Zagreb: Meandar media
 6. Koojiman, Jaap (2008): Fabricating the Absolute Fake: America in Contemporary Pop Culture, Amsterdam: Amsterdam Universtiy Press
 7. Perica, Vjekoslav (2014): Pax Americana na Jadranu i Balkanu : mirovne misije SAD-a prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sjećanja, 1919.-2014., Zagreb: Algoritam; Mostar: Algoritam Stanek
 8. Oraić-Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar