Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 3. koristiti naprednije metode statističke obrade podataka
 4. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. koristiti napredne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 8. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 9. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 10. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 11. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 12. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 13. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 14. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 15. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 16. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 17. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 18. dizajnirati i samostalno provesti sociološko istraživanje koristeći različite pristupe i metode te sintetizirati rezultate istraživanja