Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 3. koristiti naprednije metode statističke obrade podataka
 4. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. koristiti napredne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 8. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 9. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 10. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 11. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 12. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 13. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 14. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 15. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 16. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 17. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 18. dizajnirati i samostalno provesti sociološko istraživanje koristeći različite pristupe i metode te sintetizirati rezultate istraživanja

1. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15088)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
2.2. Kolegiji s drugih odsjeka
Analiza diskursa 117624
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Antropologija budućnosti 117913
Antropologija djetinjstva 86776
Antropologija društvenog sjećanja 51753
Antropologija festivala 117951
Antropologija i putovanje 132081
Antropologija sporta 117953
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Biblija kao književnost u nastavi 125461
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Ekohistorija 117678
Ekonomska antropologija 184183
Ekonomska historija 117679
E-leksik 125475
Engleski jezik za akademske potrebe 1 117938
Engleski jezik za akademske potrebe 3 117939
Etika - opći 51297
Etika - Seminar: Spinoza, Etika 86786
Etika i antropologija 125371
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Figure i diskurzi 79615
Film kao povijesni izvor 118161
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106
Filozofija odgoja - opći 81941
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti 37078
Filozofija religije 51279
Filozofija u Italiji 131892
Filozofska antropologija - opći predmet 78254
Francuski jezik za akademske potrebe 1 117940
Francuski jezik za akademske potrebe 3 117941
Frankapani kao naručitelji 170234
Globalizacija i lokalne kulturne prakse 117956
Grčka filozofija I 79579
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Historijska antropologija 117681
Historijska demografija 117682
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi) 117920
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija 131771
Indijska filozofija I 37080
Indijska književnost 1 66374
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 1 117574
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Istočni halštatski krug 170494
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Josip Broz Tito 170989
Judeo-španjolski II 183718
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Književnost Roma 1 147511
Književnost u nastavi španjolskog jezika 184291
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse 117957
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001
Krasnoslov i gluma 125469
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687
Kultura Roma 1 147512
Kulture postsocijalizma 117958
Kulturna povijest 117688
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) 117828
Kustoske prakse 146665
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe II 186357
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Litička analiza 117477
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Marx i marksističke filozofije 51267
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 184251
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 147515
Metodika nastave romskog jezika 1 147514
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Nematerijalna kulturna baština 184184
Niži hindski seminar I 52260
Njemački jezik za akademske potrebe 1 117942
Njemački jezik za akademske potrebe 3 117943
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I 148122
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti 132086
Osnove hindske gramatike 1 66727
Osnove perzijskog jezika (I) 126166
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Politička antropologija 117923
Politička povijest 117697
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski 132716
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijest antropologije 117959
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878
Povijest Roma 1 147513
Povijest Starog istoka I. 117662
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Pregled antropoloških tema iz prapovijesti 149543
Problemi hrvatske moderne 186951
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Provincijalna arheologija 1 142617
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Psihologija roditeljstva 118183
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Research into speech perception 117989
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700
Romski jezik 1 147510
Ruski jezik za akademske potrebe 1 117944
Ruski jezik za akademske potrebe 3 117945
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel 185539
Semantika talijanskog jezika 118221
Sintaktičke teorije 184925
Sociologija kulture I 117924
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701
Srednjovjekovno plemstvo 117702
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Statističke metode u lingvistici 117629
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena filozofska terminologija I 184203
Suvremena slovenska proza 131718
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 117946
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 117947
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 117948
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 117949
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 117492
Tekstna lingvistika 118129
Temelji indijske civilizacije 1 35949
Teorija i metodologija književnosti 184215
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
Teorija prevođenja 117872
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije 131784
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Tvorba riječi 118225
Umjetnost Trecenta 118192
Upravljanje karijerom 184952
Uvod u filozofiju I - opći 78517
Uvod u indijsku filozofiju 36656
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952
Uvod u romski jezik 1 99954
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova 118134
Varijeteti talijanskog jezika 118226
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Viši hindski seminar I 52261
Znakovi u komunikaciji 117630
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15090)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
2.2. Kolegiji s drugih odsjeka
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Antropologija Indije 142653
Antropologija nasilja i sukoba 184182
Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st. 124234
Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi 184170
Augustin Tin Ujević 118104
Bioetika 69886
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Čitanje staroirskih tekstova 125474
Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme 117916
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Eksperimentalna lingvistika: teorijsko-istraživački seminar 170261
Engleski jezik za akademske potrebe 2 125387
Engleski jezik za akademske potrebe 4 125388
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi 125399
Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine 131564
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105
Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća 125568
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529
Filozofija znanosti 51280
Francuska književnost 21. stoljeća 125537
Francuski jezik za akademske potrebe 2 125389
Francuski jezik za akademske potrebe 4 125390
Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka 117458
Glotodidaktika 125577
Govorničke vrste 170378
Grčka filozofija II 81494
Grčka uporabna keramika 124242
Grčki jezik za arheologe II 124243
Hagiografija i kult svetaca 184271
Historijska imagologija 124433
History and memory 185746
Hrvatska ćirilička pismenost 125464
Hrvatska heraldička baština 125484
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Indijska filozofija 2 51271
Indijska književnost 2 64158
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II 52280
Indoeuropska morfologija 37166
Indoeuropski jezični tečaj: albanski I 52333
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159
Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2 124329
Informacijska struktura rečenice 170301
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Istočne religije 52270
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika 125579
Jezici svijeta 184250
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194
Kazalište Carla Goldonija 170169
Klasična kineska filozofija 184228
Književna topografija Dubrovnika 128210
Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam 170285
Književnost Roma 2 147517
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364
Komparativna književnost: Nazor i Nobel 184235
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438
Kultura i jezik 125608
Kultura polja sa žarama 170495
Kultura Roma 2 147518
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II) 124529
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442
Kulturni turizam 118064
Latinska paleografija 124439
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Litavski tečaj 70968
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768
Logika II 160769
Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća 170370
Mafija na filmu 118220
Mentalni leksikon 124365
Metafizika 51277
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2 147521
Metodika nastave romskog jezika 2 147520
Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971.-2010. 170286
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Najnovija hrvatska proza 146660
Neurolinguistics 125405
Niži hindski seminar 2 52276
Njemački jezik za akademske potrebe 2 125391
Njemački jezik za akademske potrebe 4 125392
Od latinskoga do talijanskoga 125583
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu 184929
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II 148119
Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost 131852
Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija 184238
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Osnove hindske gramatike 2 69715
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Poduzetničke vještine 184950
Poetika Danila Kiša 69446
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Postkolonijalizam i rod 125403
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja arheologije 132063
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587
Povijest govorništva 125406
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Povijest Roma 2 147519
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248
Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod 125586
Prakrtski ili Vedski seminar 2 69635
Prakrtski ili Vedski seminar 4 69637
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe 124253
Prevoditelj i računalo 140253
Prvi svjetski rat 125489
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Ranosrednjovjekovna plastika 124357
Razvoj i učenje jezika 124368
Religioznost u prapovijesti 125384
Rim i njegove provincije 142626
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490
Romski jezik 2 147516
Ruski jezik za akademske potrebe 2 125393
Ruski jezik za akademske potrebe 4 125394
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899
Semantika razumijevanja 124369
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija 184289
Srednjovjekovna numizmatika 142415
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449
Srednjovjekovno seljaštvo 124450
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne 118128
Suvremena estetika 51135
Suvremena filozofska terminologija II 184204
Suvremene antropološke teorije 81513
Suvremeni hrvatski roman: od stila do diskurza 170295
Suvremeni poljski roman 125614
Šamanizam 131565
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 125395
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 125396
Talijanska dijalektologija 125589
Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća 131894
Talijanski jezik za akademske potrebe 2 125397
Talijanski jezik za akademske potrebe 4 125398
Teaching about the Shoah 170917
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
Temelji indijske civilizacije 2 35950
Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike 170551
Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika 132093
Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr 118102
Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike 145535
Teorija prevođenja 125593
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja 124261
Urbana povijest 124452
Uvod u biblijski intertekst u nastavi 118132
Uvod u filozofiju II - opći 81497
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953
Uvod u romski jezik 2 99955
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju 118133
Uvod u tipologiju 52303
Viši hindski seminar II 52277
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454
Zagreb u 20. stoljeću 125604
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
Znakovi u društvu 141836
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15092)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 18 ECTS bodova
2.2. Kolegiji s drugih odsjeka
Analiza diskursa 117624
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Antropologija budućnosti 117913
Antropologija djetinjstva 86776
Antropologija društvenog sjećanja 51753
Antropologija festivala 117951
Antropologija i putovanje 132081
Antropologija sporta 117953
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Biblija kao književnost u nastavi 125461
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Ekohistorija 117678
Ekonomska antropologija 184183
Ekonomska historija 117679
E-leksik 125475
Engleski jezik za akademske potrebe 1 117938
Engleski jezik za akademske potrebe 3 117939
Etika - opći 51297
Etika - Seminar: Spinoza, Etika 86786
Etika i antropologija 125371
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Figure i diskurzi 79615
Film kao povijesni izvor 118161
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106
Filozofija odgoja - opći 81941
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti 37078
Filozofija religije 51279
Filozofija u Italiji 131892
Filozofska antropologija - opći predmet 78254
Francuski jezik za akademske potrebe 1 117940
Francuski jezik za akademske potrebe 3 117941
Frankapani kao naručitelji 170234
Globalizacija i lokalne kulturne prakse 117956
Grčka filozofija I 79579
Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka 184286
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Historijska antropologija 117681
Historijska demografija 117682
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi) 117920
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija 131771
Indijska filozofija I 37080
Indijska književnost 1 66374
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 1 117574
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Istočni halštatski krug 170494
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana 118219
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Josip Broz Tito 170989
Judeo-španjolski II 183718
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Književnost Roma 1 147511
Književnost u nastavi španjolskog jezika 184291
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse 117957
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001
Krasnoslov i gluma 125469
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687
Kultura Roma 1 147512
Kulture postsocijalizma 117958
Kulturna povijest 117688
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) 117828
Kustoske prakse 146665
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe II 186357
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Litička analiza 117477
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Marx i marksističke filozofije 51267
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 184251
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 147515
Metodika nastave romskog jezika 1 147514
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Nematerijalna kulturna baština 184184
Niži hindski seminar I 52260
Njemački jezik za akademske potrebe 1 117942
Njemački jezik za akademske potrebe 3 117943
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I 148122
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti 132086
Osnove hindske gramatike 1 66727
Osnove perzijskog jezika (I) 126166
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Politička antropologija 117923
Politička povijest 117697
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski 132716
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijest antropologije 117959
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878
Povijest Roma 1 147513
Povijest Starog istoka I. 117662
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Pregled antropoloških tema iz prapovijesti 149543
Problemi hrvatske moderne 186951
Proces usvajanja drugog jezika 125319
Provincijalna arheologija 1 142617
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Psihologija roditeljstva 118183
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Research into speech perception 117989
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700
Romski jezik 1 147510
Ruski jezik za akademske potrebe 1 117944
Ruski jezik za akademske potrebe 3 117945
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel 185539
Semantika talijanskog jezika 118221
Sintaktičke teorije 184925
Sociologija kulture I 117924
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701
Srednjovjekovno plemstvo 117702
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Statističke metode u lingvistici 117629
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena filozofska terminologija I 184203
Suvremena slovenska proza 131718
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 117946
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 117947
Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina 171584
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 117948
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 117949
Talijanski jug na filmu 170190
Talijansko kazalište 20. st. 186935
Talijansko srednjovjekovlje i animalistika 131898
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji 117492
Tekstna lingvistika 118129
Temelji indijske civilizacije 1 35949
Teorija i metodologija književnosti 184215
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
Teorija prevođenja 117872
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije 131784
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Tvorba riječi 118225
Umjetnost Trecenta 118192
Upravljanje karijerom 184952
Uvod u filozofiju I - opći 78517
Uvod u indijsku filozofiju 36656
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952
Uvod u romski jezik 1 99954
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova 118134
Varijeteti talijanskog jezika 118226
Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast 118193
Viši hindski seminar I 52261
Znakovi u komunikaciji 117630
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti