Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 5. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 6. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 7. osmisliti sociološko istraživanje
 8. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 9. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 10. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u kreiranju socijalnih politika
 11. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 12. koristiti temeljne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 13. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 14. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 15. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 16. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 17. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava