Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
Arheologija, smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis