Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar arheologije
sveučilišna magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. objasniti tehnološke, kulturne, socijalne, ekonomske i krajobrazne procese koji utječu na razvoj zajednica u antici
  2. argumentirano raspravljati o interpretaciji materijalne kulture, društvenog i duhovnog života, te simbolike u antici
  3. iznijeti kritičko mišljenje i argumentirati svoje stavove o postojećim spoznajama u antičkoj arheologiji
  4. provoditi stručnu i znanstvenu analizu antičke arheološke građe te valorizirati dobivene podatke
  5. primijeniti primjerenu klasifikaciju i analizu istraživanja na određenu antičku arheološku građu
  6. analizirati teorijske koncepte na kojima se temelji arheološka interpretacija te identificirati kontekst u kojem se određena teorija oformila i koristila
  7. samostalno organizirati i provoditi arheološko istraživanje
  8. osmisliti i samostalno izraditi znanstveni, stručni rad i projekt temeljen na postavljenom istraživačkom pitanju, dosadašnjim spoznajama, literaturi ili novim podacima iz antičke arheologije
  9. primjenjivati načela dobre akademske prakse u znanstvenoj i stručnoj suradnji, te publiciranju rezultata arheoloških istraživanja antičkih nalazišta
  10. prepoznati i procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati područje za nastavak profesionalnog usavršavanja