Naziv
Hungarologija
Puni naziv
Hungarologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) mađarskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
  2. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
  3. Ostvariti svakodnevnu komunikaciju u pismu i govoru na standardnom mađarskom jeziku, te aktivno sudjelovati u raspravama o poznatim temama s područja vlastitog interesa s izvornim govornicima, obrazlažući svoja stajališta
  4. Sažeti i protumačiti smisao općih tekstova svakodnevne tematike, te jednostavnijih stručnih - književnih i medijskih - tekstova na standardnom mađarskom jeziku
  5. Samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na mađarski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja.
  6. Objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije i sintakse mađarskog jezika uz imenovanje funkcionalnih značajki, te uz povezivanje s ekvivalentnim pojavama u gramatičkom sustavu hrvatskoga jezika.
  7. Prepoznati, imenovati (na hrvatskom i na mađarskom jeziku) i praktično upotrebljavati temeljna morfonološka i morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički prihvatljivih i pragmatički adekvatnih kraćih tekstova.
  8. Navesti razvojne etape mađarske književnosti, sažeti stvaralaštvo kanonskih autora u povijesnom i književnopovijesnom kontekstu, prepoznati temeljna žanrovska i poetička obilježja glavnih stilskih razdoblja.
  9. Identificirati temeljne karakteristike razvoja mađarske kulture (promjenu državnog područja, s posebnim obzirom na hrvatsko-mađarskih političke i kulturne i jezične dodire), te naučene karakteristike staviti u okvir povijesnih i književno-povijesnih razdoblja.
  10. Prepoznati posljedice jezično-književno-kulturoloških promjena, rezultate kronološki stečenog znanja staviti na mapu suvremene Mađarske, te smjestiti mađarsku kulturu i civilizaciju u međunarodni kulturno-politički kontekst.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (21039)
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2 semestra odabrati ukupno 4 ECTS (21041)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
265937 Latinski jezik 2
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265657 Uvod u estetiku