Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 4. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 5. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 6. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 7. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 8. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 9. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 10. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 11. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 12. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 13. analizirati obrazovne teorije te ih povezati s obrazovnim praksama
 14. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 15. voditi i evaluirati obrazovne programe te raspravljati o odgojno-obrazovnim ciljevima
 16. primijeniti različite strategije poučavanja
 17. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 18. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 19. opisati i kritički usporediti različite obrazovne sustave
 20. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 21. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 22. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika
 23. prepoznati socijalne posljedice nastavničkog rada
 24. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 25. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 26. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini

1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
118203 Feminističke teorije i pokreti
198896 Filozofija odgoja - opći predmet
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118114 Hrvatski jezik za nastavnike
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
118203 Feminističke teorije i pokreti
198896 Filozofija odgoja - opći predmet
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118114 Hrvatski jezik za nastavnike
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)