Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. analizirati obrazovne teorije te ih povezati s obrazovnim praksama
 5. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 6. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 7. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 8. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 9. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 12. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 13. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 14. opisati i kritički usporediti različite obrazovne sustave
 15. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 16. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 17. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 18. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 19. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 20. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 21. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 22. voditi i evaluirati obrazovne programe te raspravljati o odgojno-obrazovnim ciljevima
 23. prepoznati socijalne posljedice nastavničkog rada
 24. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 25. primijeniti različite strategije poučavanja
 26. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika

1. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
Civilno društvo u Hrvatskoj 170910
Ekonomska sociologija 59771
Feminističke teorije i pokreti 118203
Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 118206
Izgradnja modela u sociologiji 125556
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637
Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 118208
Sociologija cyber kulture 118209
Sociologija društvenih pokreta 125557
Sociologija etničkih odnosa 51318
Sociologija kulture 118210
Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 118211
Sociologija politike 125558
Sociologija poslovnog odlučivanja 125559
Sociologija vremena 125560
Sociologija zdravlja i bolesti 131638
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565
Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 118212
Teorije svakodnevice 118213
Uvod u analitičku sociologiju 118214
Uvod u sociodemografiju 131640
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
3.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Metodika nastave sociologije 124490
Praksa nastave sociologije 124491
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
Civilno društvo u Hrvatskoj 170910
Ekonomska sociologija 59771
Feminističke teorije i pokreti 118203
Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 118206
Izgradnja modela u sociologiji 125556
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637
Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 118208
Sociologija cyber kulture 118209
Sociologija društvenih pokreta 125557
Sociologija etničkih odnosa 51318
Sociologija kulture 118210
Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 118211
Sociologija politike 125558
Sociologija poslovnog odlučivanja 125559
Sociologija vremena 125560
Sociologija zdravlja i bolesti 131638
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565
Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 118212
Teorije svakodnevice 118213
Uvod u analitičku sociologiju 118214
Uvod u sociodemografiju 131640
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
4.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
Civilno društvo u Hrvatskoj 170910
Ekonomska sociologija 59771
Feminističke teorije i pokreti 118203
Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti 118206
Izgradnja modela u sociologiji 125556
Odabrana poglavlja kvalitativne analize 131637
Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti 118208
Sociologija cyber kulture 118209
Sociologija društvenih pokreta 125557
Sociologija etničkih odnosa 51318
Sociologija kulture 118210
Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti 118211
Sociologija politike 125558
Sociologija poslovnog odlučivanja 125559
Sociologija vremena 125560
Sociologija zdravlja i bolesti 131638
Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja 125565
Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi 118212
Teorije svakodnevice 118213
Uvod u analitičku sociologiju 118214
Uvod u sociodemografiju 131640
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
3.1. Kolegiji s odsjeka