Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. analizirati obrazovne teorije te ih povezati s obrazovnim praksama
 5. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 6. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 7. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 8. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 9. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 12. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 13. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 14. opisati i kritički usporediti različite obrazovne sustave
 15. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 16. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 17. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 18. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 19. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 20. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 21. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 22. voditi i evaluirati obrazovne programe te raspravljati o odgojno-obrazovnim ciljevima
 23. prepoznati socijalne posljedice nastavničkog rada
 24. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 25. primijeniti različite strategije poučavanja
 26. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika

1. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Metodika nastave sociologije 124490
Praksa nastave sociologije 124491
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)