Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački

Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar latinskog jezika i književnosti
magistra latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Latinski jezik i književnost 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Bilo koji odgovarajući doktorski studij (npr. književnost, povijest). Uvjete za upis na druge diplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom Magister / magistra latinskog jezika i književnosti (Mag. Philol. Lat.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Oni su kvalificirani za rad u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama, te u medijima, državnoj upravi, turizmu.
Zahtjevi i rezultati
Studenti stječu dodatni uvid u latinsku jezičnu i književnu povijest u srednjovjekovlju i novovjekovlju, upoznati se s temeljnim metodama samostalnoga filološkoga istraživanja, osobito kad je riječ o čitanju rukopisa i njihovu kritičkom priređivanju.

 1. istražiti utjecaj antičkih književnih modela na pojedina djela hrvatske književnosti latinskog izraza
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. na temelju dobroga vladanja i latinskim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod latinskoga teksta na hrvatski
 4. kodikološki obraditi latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 5. paleografski analizirati latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 6. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti i upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 7. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 8. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 9. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, navesti njezine najvažnije predstavnike i djela i procijeniti njihov doprinos cjelini starije hrvatske književnosti
 10. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 11. ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 12. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 13. prirediti kritičko izdanje latinskog rukopisa
 14. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 15. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog latinskog teksta

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10687)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika 146659 3 0/30/0
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 51431 4 0/0/45
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10688)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija festivala 117951 5 30/30/0
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491 5 30/0/0
Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe 117929 3 30/0/0
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930 3 30/0/0
Društveno-humanistička informatika 118056 3 15/0/15
Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine 131564 5 30/30/0
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453 5 30/0/0
Figure i diskurzi 79615 4 30/15/0
Globalizacija i lokalne kulturne prakse 117956 5 30/30/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264 2 30/0/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686 5 15/15/0
Kolegij iz grčke književnosti 118030 6 15/30/0
Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse 117957 5 30/30/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15/15/0
Kulturna povijest 117688 5 15/15/0
Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika 146659 3 0/30/0
Nakladništvo i knjižarstvo 65730 6 30/15/0
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802 3 30/0/0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15/15/0
Počeci simbolike i umjetnosti 117489 5 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15/15/0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30/0/0
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124 4 30/15/0
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479 5 30/0/0
Ranokršćanska arheologija 142622 5 30/0/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rimska klasična arheologija 117483 5 30/0/0
Rimska provincijalna keramika 117484 3 30/0/0
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064 5 30/0/0
Sociologija kulture 118210 6 30/30/0
Sociologija kulture I 117924 6 30/30/0
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30/0/0
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701 6 15/15/0
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062 5 30/0/0
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30/15/0
Upravljanje baštinom 117595 6 30/30/0
Uvod u filozofiju I - opći 78517 3 30/0/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Uvod u istraživačke metode 117609 5 15/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363 15 0/0/0