Naziv
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
6
Šifra
120082
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ciljevi kolegija su upoznavanje s pojmovima, teorijskim modelima i istraživanjima u području odgoja i obrazovanja. Studenti će razumjeti ključne razvojne periode te koji se procesi događaju u podlozi tih perioda. Studenti će se upoznati s postupcima za poticanje motivacije, s različitim uzrocima školske (ne)discipline i primjerenim načinima pomoći.
Sadržaj
 1. Uvod, definicija i određenje psihologije obrazovanja; Obaveze i izgled kolegija
 2. Čovjekov kognitivni, jezični i moralni razvoj.
 3. Čovjekov socijalno-emocionalni razvoj. Škola kao kontekst razvoja.
 4. Teorije učenja - biheviorističke i socio-kognitivne teorije.
 5. Teorije učenja - kognitivni pristup.
 6. Osobni činitelji djelotvornog učenja.
 7. Strah i anksioznost u školi.
 8. Djeca s teškoćama. Daroviti učenici.
 9. Determinante efikasnog poučavanja.
 10. Stavovi i očekivanja nastavnika.
 11. Vrednovanje znanja - svrhe i oblici.
 12. Vrednovanje znanja - proces vrednovanja i ocjenjivanje.
 13. Motivacija i emocije u školi.
 14. Školska i razredna klima.
 15. Nasilje u školi. Internet nasilje.

Ishodi učenja
 1. opisati ključne razvojne promjene, tipične karakteristike, ponašanja i sposobnosti osoba različite dobi te prepoznati odstupanja od uobičajenog razvoja
 2. primijeniti osnovne spoznaje glavnih teorijskih pristupa učenju na planiranje procesa poučavanja i održavanje razredne discipline
 3. odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke za provjeru i procjenu školskog postignuća
 4. diskutirati primjenu glavnih pristupa motivaciji za učenje u razrednom okruženju
 5. objasniti uzroke školske nediscipline i odabrati primjerene intervencije za unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline
 6. navesti izvore stresa u školskom sustavu i intervencije za njegovo smanjenje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V.; Rijavec, M. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja (drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: IEP
 2. Mindoljević Drakulić. A. (2016). Školska fobija. Medicinska naklada Zagreb i FFZG Press
 3. Woolfolk, A. (2016). Edukacijska psihologija. Naklada Slap Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Mindoljević Drakulić, A. (2014). Majka, žena i majčinstvo. Medicinska naklada Zagreb i UFZG
 2. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Fenomenologija adolescentskog ozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi (str. 672 – 678) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. 2. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Fenomenologija adolescentskog ozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi (str. 672 – 678) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet SvMindoljević Drakulić, A. (2012). Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj – učenik. (str. 165 – 173) U M. Ljubetić, S. Zrilić (Ur.),Pedagogija i kultura-svezak 2. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 4. Hattie, J., & Yates, G. C. (2013). Visible learning and the science of how we learn. Routledge.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 6. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij