Naziv
Talijanistika
Puni naziv
Talijanistika
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. Ispravno se koristiti standardnim talijanskim jezikom na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu;
  2. Samostalno prevesti s talijanskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na talijanski jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja;
  3. Protumačiti temeljne lingvističke pojmove i teorijske pristupe te ih primijeniti u tumačenju talijanskog jezika;
  4. Prepoznati žanrove, rodove i vrste talijanske književnosti, najvažnije predstavnike i djela, prepoznati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove potrebne za analizu književnog djela;
  5. Opisati i na talijanskom jeziku analizirati relevantne književne tekstove i filmove u povijesnom kontekstu;
  6. Opisati i analizirati na talijanskom jeziku fonetska i fonološka obilježja standardnog talijanskog jezika;
  7. Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja talijanskog jezika, književnosti i filma;
  8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
  9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20855)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20868)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20859)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
266169 Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
266171 Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20865)
3. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20868)
4. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20859)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
266170 Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
266172 Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265657 Uvod u estetiku