Naziv
Francuski jezik i književnost
Puni naziv
Francuski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) francuskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

  1. U okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti relevantne fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
  2. Kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
  3. Uočiti bitne elemente u nepoznatom tekstu, protumačiti i sažeti smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
  4. Kreirati vlastiti usmeni ili pisani tekst na francuskom jeziku prema zadanim elementima ili samostalno primjenjujući vokabular iz različitih područja života, kulture, znanosti i tehnologije, ispravno koristeći jezične strukture standardnog francuskog jezika na razini B2 po ZEROJ-u
  5. Učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
  6. Objasniti i primijeniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
  7. Opisati i analizirati osnovna obilježja francuskog jezika u odnosu na ostale romanske jezike i latinski jezik
  8. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
  9. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
  10. Prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti

1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20941)
3. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS (20940)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21055)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20943)
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1
265513 Etika u komunikaciji
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
266167 Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
266173 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
266175 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1
1. Obavezni kolegiji
2. Izbornost struke - tijekom studija odabrati 6 ECTS (20941)
3. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20942)
4. Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS (21055)
4.1. Kolegiji s odsjeka
5. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS (20943)
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266168 Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
266174 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
266176 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1