Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar muzeologije i upravljanja baštinom
sveučilišna magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
  2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
  3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
  4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
  5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
  6. demonstrirati poznavanje svih temeljnih muzeoloških i baštinskih pojmova
  7. kritički prosuđivati i interpretirati teorijske i metodološke pretpostavke muzeologije i baštinskih studija
  8. osmisliti i primijeniti nove koncepte i rješenja u području baštine
  9. planirati, organizirati i oblikovati različite načine komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na stvarne i virtualne izložbe te edukativne programe
  10. prezentirati i prenijeti stečeno znanje stručnoj i drugim javnostima

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji