Kroatistika

Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij kroatistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij kroatistike, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama kroatističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij kroatistike prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Kroatistiku je moguće studirati kao jednopredmetni i dvopredmetni studij. Nastava na Odsjeku u načelu se održava na hrvatskome jeziku. Nakon šest semestara (najmanje 180 ECTS bodova na kroatistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nužan je za nastavak studija na jednom od diplomskih studija kroatističkog smjera. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatistike. Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij kroatistike, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije. Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama kroatističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.

 1. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 2. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske usmene književnosti te analizirati temeljne usmenoknjiževne tekstove
 3. identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije i usmene književnosti te vrednovati i pohraniti istraživani materijal
 4. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 5. interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 6. analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene
 7. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 8. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 9. razumjeti međusobnu ovisnost jezičnih promjena s obzirom na doba njihove primjene te sagledati gramatičke fenomene iz dijakronijske perspektive, kao i interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 10. objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu
 11. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 12. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 13. ovladati pisanom i govornom komunikacijom jednoga slavenskog jezika na početnome stupnju te definirati i objasniti razliku među značajkama toga slavenskoga jezika i hrvatskoga jezika, kao i razumjeti osebujnost hrvatskoga u odnosu prema drugim slavenskim jezicima, posebno južnoslavenskim
 14. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 15. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 16. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 17. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. upotrijebiti strani jezik struke i njegovu znanstvenu terminologiju u pisanoj i usmenoj komunikaciji o stručnim temama srednje složenosti
 20. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe I. 46824 4 0/0/60
Praksa čitanja 170288 3 30/15/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
Teorija jezika 35958 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Izborni kolegiji - jezik (1. semestar) - odabrati 5 ECTS bodova (1508)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Hrvatsko gramatičko nazivlje 97681 5 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - književnost (1. semestar) - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (1509)
4. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (2. sem.) - odabrati između 4 i 6 ECTS bodova (1510)
3. Izborni kolegiji - jezik (2. sem.) - odabrati između 3 i 5 ECTS bodova (3953)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469 5 30/30/0
4. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (3.semestar) - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3903)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Lirika novije hrvatske književnosti 77915 5 15/30/0
Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. 146663 4 30/15/0
Stilistički koncepti 160763 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3955)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - književnost (4. sem.) - odabrati između 4 i 6 ECTS bodova (3904)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Hrvatska književnost 18. stoljeća 170268 4 30/15/0
Sustav književnog teksta 160757 4 15/30/0
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 52704 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - jezik (4. sem.) - odabrati između 3 i 5 ECTS bodova (3905)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antroponimija u matičnim knjigama 102106 4 30/15/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Uvod u materinski i inojezični hrvatski 36469 5 30/30/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - slavenski jezik - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3906)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češki jezik (za nebohemiste) 125808 5 0/60/0
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1 52233 2 0/0/30
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Tečaj bugarskog jezika 1 37559 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 1 37558 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 1 37563 4 0/0/30
3. Izborni kolegiji - književnost ili jezik - odabrati najmanje 4 ECTS bodova (3907)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska dijalektologija II 86436 4 30/30/0
Stilistika 52525 5 30/30/0
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524 5 30/30/0
2. Izborni kolegiji - jezik - odabrati 5 ECTS bodova (3908)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antroponimija u matičnim knjigama 102106 4 30/15/0
Sintaksa složenih struktura 52527 5 30/30/0
Uvod u psiholingvistiku 170262 5 30/15/0
3. Izborni kolegiji - književnost - odabrati između 3 i 6 ECTS bodova (3909)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska dječja književnost 160762 5 30/15/0
Hrvatska književnost 18. stoljeća 170268 4 30/15/0
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti 52704 5 30/15/0
4. Izborni kolegiji - slavenski jezik - odabrati između 2 i 5 ECTS bodova (3910)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljski jezik za ne-poloniste 64090 5 0/0/60
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2 59464 2 0/0/30
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Tečaj bugarskog jezika 2 37564 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 2 37566 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 2 37569 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog II 64100 4 0/0/30