Naziv
smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar povijesti umjetnosti
sveučilišna magistra povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Komparirati i interpretirati razlike povijesnih stilova (stari, srednji i novi vijek, moderno i suvremeno doba) te ulogu društveno-povijesnih aktera i okolnosti u umjetničkim djelima.
 2. Kritički prosuđivati povijesno-umjetničke, teorijske i konzervatorske koncepte na skupinama likovnih i arhitektonskih djela, urbanističkih projekata, izvedbenih umjetnosti te vizualne kulture u sinkronijskom i dijakronijskom kontekstu u usmenom i pismenom obliku (opusi, topografije, komparacije vizualnih i prostornih ideja).
 3. Analizirati različite kategorije pisanih i vizualnih izvora, digitalne baze podataka vezane za predmetna područja povijesti i teorije umjetnosti te rezultate terenskih istraživanja u samostalnom istraživanju (katalozi djela, tematski popisi literature i izvora i dr.) te primijeniti povijesno-umjetničke ideje i koncepte na neistražene dijelove baštine.
 4. Upotrijebiti osnovna muzeološko-kustoska znanja i razlikovati specifične konzervatorske postupke.
 5. Protumačiti ulogu umjetničkih djela i transfera likovnih fenomena u kontekstu stvaranja kulturnih i političkih identiteta.
 6. Kritički primijeniti sadržaje, metode i terminologiju drugih humanističkih i društvenih disciplina u interdisciplinarnom pristupu povijesti umjetnosti uz korištenje literature na stranim jezicima.
 7. Koristiti se vještinama učenja u cjeloživotnom obrazovanju te preuzeti odgovornost za vlastito stručno usavršavanje i napredovanje.
 8. Planirati komunikacijske i interpersonalne strategije, pokazati inicijativu, samostalnost te etičnost u radu.
 9. demonstrirati detaljno znanje o pojedinom povijesnoumjetničkom razdoblju
 10. vrednovati postojeću literaturu i izvore
 11. definirati istraživačku temu u usporedbi s postojećim znanjima
 12. postaviti istraživački problem i koncipirati njegovo rješenje
 13. primijeniti metode struke u rješavanju istraživačkih problema
 14. prikupiti i interpretirati podatke potrebne za analizu i kritički vrednovati sakupljene podatke
 15. koristiti relevantne činjenice, pojmove i postupke u argumentiranju stručnih stajališta
 16. prezentirati rezultate učenja i istraživanja koristeći stručnu terminologiju
 17. jasno i nedvosmisleno stručnjacima i laicima komunicirati zaključke, znanje i argumente
 18. primijeniti znanja specifična za povijesnoumjetničku epohu koju je izabrao/la na modulima studija
 19. primijeniti znanja o pojedinim povijesnoumjetničkim razdobljima s problematikom teorije i povijesti discipline te očuvanja kulturne baštine

1. Obavezni kolegiji
2. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
5.1. Kolegiji s odsjeka
118185 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi
184287 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi
215562 Kustoske prakse
117731 Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.
117735 Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
117734 Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija
117738 Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
170245 Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
117739 Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
118192 Umjetnost Trecenta
1. Obavezni kolegiji
2. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
5.1. Kolegiji s odsjeka
125506 Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću
125507 Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća
198919 Fotografija u Hrvatskoj do 1945.
125510 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora
126387 Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
125513 Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
131805 Povijest karikature
173266 Samostanska arhitektura Hrvatske
250757 Srednjovjekovna umjetnost i politika
118190 Transformacije antičkog svijeta
184290 Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća
1. Obavezni kolegiji
2. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
3. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
4. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova (13572)
5.1. Kolegiji s odsjeka
118185 Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi
184287 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi
215562 Kustoske prakse
117731 Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.
117735 Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
117734 Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija
117738 Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
170245 Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
117739 Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
118192 Umjetnost Trecenta
1. Obavezni kolegiji
2. Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13425)
3. Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13424)
4. Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom stud. jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (13426)
5. Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 10 ECTS - tijekom studija odabrati 55 ECTS bodova (13572)
5.1. Kolegiji s odsjeka
125506 Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću
125507 Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća
198919 Fotografija u Hrvatskoj do 1945.
125510 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora
126387 Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
125513 Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
131805 Povijest karikature
173266 Samostanska arhitektura Hrvatske
250757 Srednjovjekovna umjetnost i politika
118190 Transformacije antičkog svijeta
184290 Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća