Naziv
Hrvatski jezik
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
78086
Semestri
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
60

Cilj
Studenti će upoznati temeljne elemente hrvatskoga jezika kao sustava i hrvatskoga standardnoga jezika, proširiti postojeća znanja o pravopisnoj, pravogovornoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj normi hrvatskoga standardnoga jezika te se upoznati s obilježjima pojedinih funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Temeljni pojmovi: standardni jezik, književni jezik, ini jezik, idiom, gramatika, pravopis, norma. Jezični priručnici.
 2. Glasovi č, ć, dž, đ. Kraćenje ije˃je, duljenje je˃ije.
 3. Veliko i malo početno slovo. Pravopisni znakovi i kratice.
 4. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje riječi. Pisanje riječi iz stranih jezika.
 5. Narječja u hrvatskome jeziku.
 6. Funkcionalni stilovi.
 7. Kako napisati seminarski rad, molbu, životopis.
 8. Opis i podjela glasova. Glasovne promjene. Prozodijski sustav.
 9. Riječ – promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Sklonjive riječi i njihove gramatičke kategorije
 10. Glagolski i padežni sustav hrvatskoga standardnoga jezika.
 11. Vremenska raslojenost jezika. Jezični purizam i jezično posuđivanje.
 12. Sinonimija. Homonimija. Podrijetlo i vrsta frazema.
 13. Tvorba riječi u hrvatskome standardnome jeziku.
 14. Gramatičko, sadržajno i obavijesno ustrojstvo rečenice. Nezavisno i zavisno složene rečenice.
 15. Red riječi. Sročnost.

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove iz hrvatskoga standardnoga jezika
 2. Usavršiti pravopisnu i gramatičku normu hrvatskoga standardnoga jezika
 3. Razlikovati standardnojezično od nestandardnojezičnoga
 4. Analizirati, uspoređivati te primijeniti različita pravopisna načela suvremenih pravopisnih priručnika
 5. Usavršiti jezične kompetencije za pisanje seminarskih radova
 6. Usmeno izložiti određenu temu iz hrvatskoga jezika
 7. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 8. sažeti i protumačiti smisao tekstova različitih funkcionalnih stilova
 9. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
Metode podučavanja
izravno poučavanje, usporedna analiza pravopisa hrvatskoga standardnoga jezika, rješavanje i analiziranje zadanih pravopisnih problema, individualni i grupni rad na zadatcima i tekstovima, analiza seminarskih radova i usmenih izlaganja studenata
Metode ocjenjivanja
usmeno izlaganje, dva kolokvija ili pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Težak, S. i Babić, S. (2000) Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga
 2. Silić, J. i Pranjković, I. (2005) Gramatika hrvatskog jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga
 3. Babić, S., Finka, B., Moguš, M. (4. izdanje, 1996.) Hrvatski pravopis, Zagreb: Školska knjiga
 4. Babić, S., Moguš, M. (2010) Hrvatski pravopis, Zagreb: Školska knjiga
 5. Jozić i sur. (2013) Hrvatski pravopis, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 6. Badurina. L., Marković, I., Mićanović, K. (2007) Hrvatski pravopis, Zagreb: Matica hrvatska
 7. Šonje, J. (2000) Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga
 8. Anić, V. (3. izdanje, 1998) Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber
 9. Frančić, A., Hudeček, L. i Mihaljević, M. (2005) Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskom standardnom jeziku, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. Raguž, D. (1997) Praktična hrvatska gramatika, Zagreb: Medicinska naklada
 2. Barić, E. i sur. (1997) Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 3. Anić, V. i Silić, S. (2001) Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi liber
 4. Hudeček, L. i sur. (2012) Školski rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga
 5. Samardžija, M. (1995) Leksikologija hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga
 6. Pranjković, I. (1995) Sintaksa hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 2. Poljski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 3. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar