Naziv
Sintaktičke teorije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
184925
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s glavnim pristupima i sintaktičkim teorijama od početka 20. stoljeća do danas te ih uputiti u različite načine jezične analize i prikaza, kao i postavke o strukturi jezika općenito, čime im se pruža mogućnost da naučenu teorijsku podlogu primijene u vlastitim istraživanjima jezika te je na široj razini povežu s ostalim znanostima.
Sadržaj
 1. Uvod u povijest sintaktičkih teorija 20. stoljeća.
 2. Od Bloomfielda do Chomskog. Rane generativne teorije.
 3. Transformacijska gramatika Chomskog. Standardna teorija i Proširena standardna teorija.
 4. Generativna semantika. Teorije ograničenja: Generalizirana gramatika fraznih struktura.
 5. Gramatika fraznih struktura pokretanih glavom. Leksička funkcionalna gramatika.
 6. Teorija upravljanja i vezanja i X’- teorija. Minimalistički program.
 7. Relacijska gramatika. Ovisnosne gramatike.
 8. Funkcionalni pristupi jezičnoj analizi. Praški jezični krug.
 9. Martinetova Funkcionalna sintaksa.
 10. Funkcionalna gramatika S. Dika i Funkcionalna diskursna gramatika.
 11. Sistemska funkcionalna gramatika.
 12. Gramatika uloga i referenci.
 13. Kognitivna gramatika.
 14. Konstrukcijske gramatike.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. samostalno provesti morfosintaktičku analizu rečenica kroz primjenu odabranog teorijskog okvira
 2. kritički prosuditi tradicionalne i suvremene pristupe sintaktičkoj analizi rečenica, gramatičkim funkcijama njihovih elemenata, značenjskim odnosima među njima te vrstama strukturnog prikaza
 3. razlikovati univerzalna i jezično specifična obilježja jezika te morfosintaktičke tipove jezika općenito
 4. zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih istraživanja
Metode podučavanja
Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na seminaru rješavaju određeni zadatak. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo. Na sustavu Omega studenti mogu pronaći handoute za predavanja, zadatke i rješenja te relevantne članke i druge materijale.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje te rješavanje zadanih zadataka u seminarskom dijelu. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu iz kojeg dobivaju brojčanu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Brown, Keith & Miller, J. (ur.) (1996). Concise Encyclopedia of Syntactic Theories. Oxford New York: Pergamon
 2. Droste, F. & Joseph, J. (1991). Linguistic Theory and Grammatical Description. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
 3. Newmeyer, Frederick (1986). Linguistic Theory in America (2. izd.). Orlando: Academic Press, Inc.
 4. Matthews, Peter H. (1993). Grammatical Theory in the United States from Bloomfield to Chomsky. Cambridge: Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Graffi, Giorgio (2001). 200 Years of Syntax: A Critical Survey. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins
 2. Dik, Simon C. (1991). Functional Grammar. U: F. Droste i J. Joseph (ur.), Linguistic theory and grammatical description. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
 3. Graffi, Giorgio (2001). 200 Years of Syntax: A Critical Survey. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins
 4. Goldberg, Adele. (1995) Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Halliday, M. A. K. (1984). A Short Introduction to Functional Grammar. London: Arnold
 6. Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan (2010), Functional Discourse Grammar. U: Bernd Heine i Heiko Narrog (ur.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press, 367-400.
 7. Langacker, Ronald W. (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.
 8. Moravcsik, Edith (2006). An Introduction to Syntactic Theory. New York: Continuum
 9. Müller, Stefan (2016). Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches. Berlin: Language Science Press
 10. Newmeyer, Frederick. (2001). The Prague School and North American functionalist approaches to syntax. Journal of Linguistics 37: 101 – 126
 11. Nichols, Johanna (1984). Functional Theories of Grammar. Annual Review of Anthropology 13: 97–117
 12. Pollock, Jean-Yves (1989). Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP. Linguistic Inquiry 20: 365-424
 13. Poole, Geoffrey (2011). Syntactic Theory (2. izd.). Basingstoke: Palgrave Macmillan
 14. Sag, Ivan, Wasow, Thomas & Bender, Emily (2003). Syntactic Theory: A Formal Introduction (2. izdanje). Chicago: CSLI Publications
 15. Sells, Peter (1985). Lectures on Contemporary Syntactic Theories. Chicago: CSLI Publications
 16. Van Valin, Robert D., Jr. & Randy LaPolla (1997). Syntax: Structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar