Naziv
Srednjoegipatski jezik i pismo
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
122784
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti opće razumijevanje hijeroglifskoga pisma i osobitosti srednjoegipatske gramatike. Cilj je pružiti studentima lingvističke vještine, koje su primjenjive u poredbenome, tipološkome i općemu proučavanju egipatskoga i drugih afrazijskih jezika, što je od velike koristi u arheologiji, povijesti i ostalim disciplinama koje proučavaju afrazijske kulture, Stari Egipat i Stari Istok.
Sadržaj
 1. Uvod u hijeroglifske znakove: uniliterali, biliterali, triliterali. Kompozicija i smjer znakova, ligature, ideogrami i determinativi. Uvod u srednjoegipatsku fonologiju.
 2. Pregled osobitosti srednjoegipatske gramatike. Poredbeni pristup i opće gramatičke kategorije afrazijskih jezika. Faze egipatskoga jezika: od staroegipatskoga do koptskoga. Rekonstrukcija srednjoegipatskih vokala i koptska dokazna građa.
 3. Srednjoegipatski rod i broj. Pridjevi kao modifikatori i predikati: nominalne rečenice. Uvod u pokazne zamjenice.
 4. Uvod u zamjenički sustav srednjoegipatskoga jezika: sufiksne, objektne i emfatičke zamjenice. Izražavanje posvojnosti sa sufiksnim zamjenicama. Jednostavne nominalne rečenice. Red riječi i uvod u sintaksu.
 5. Uvod u srednjoegipatski glagolski sustav. Prezent: sdm.f. Perfekt. Verbalni predikati. Prijedlozi. Dativni objekti. Redoslijed riječi i sintaktičke kategorije.
 6. Vježba stečenoga gradiva: prevođenje tekstova. Prva pismena provjera.
 7. Veznici i sintaktičke osobitosti. Honorifička transpozicija. Kraljevska imena, invokacije i uzorci tekstova.
 8. Pseudoverbalne konstrukcije: futur. Direktni i indirektni genitiv: status constructus i izražavanje posvojnosti. Pregled pokaznih i upitnih zamjenica.
 9. Napredna sintaksa. Pasiv i relativne zamjenice. Uvod u kasnoegipatska obilježja.
 10. Relativna forma. Participi. Sintaktičke osobitosti uz zavisnosložene rečenice. Uvod u glagolske vrste.
 11. Brojevi. Konjunktiv i prospektiv. Adverbne i verbalne konstrukcije.
 12. Kasnoegipatske, demotske i koptske osobitosti. Analiza fragmenata srednjoegipatskih tekstova i usporedba s novoegipatskim tekstovima.
 13. Otklon od srednjoegipatske gramatike u prijepisima. Primjena napredne sintakse pri prevođenju tekstova.
 14. Druga pismena provjera.
 15. Završne napomene i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. vladanje temeljnim gramatičkim strukturama srednjoegipatskoga jezika
 2. prepoznavanje specifičnih obilježja različitih faza egipatskoga jezika
 3. korištenje temeljnog fundusa hijeroglifskoga pisma
 4. poznavanje repertoar srednjoegipatskoga i staroegipatskoga leksika i terminologije
 5. prevođenje fragmenata srednjoegipatskih izvornih tekstova
 6. postavljanje egipatskog jezika u širi lingvistički i kulturnopovijesni okvir staroga Istoka uz poredbenu analizu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavoga semestra, posebice na seminarskome dijelu nastave, gdje će se primjenjivati naučeno teoretsko znanje i vježbati prevođenje. Dvije pismene provjere rješavaju studenta završnoga pismenoga ispita, no moguć je i odabir izravnoga izlaska na ispit. Uvjet su izlaska na završni usmeni ispit predane sve vježbe sa seminarskoga dijela nastave i pozitivno riješen pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Allen, J.P. (2010): Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Faulkner, Raymond (1982) [1894]: A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford: Griffith
 3. Šekrst, Kristina i Igor Uranić (u pripremi za tisak): Uvod u staroegipatski jezik. Zagreb: Arheološki muzej.
 4. Materijali s kolegija i prevođeni tekstovi
Dopunska literatura
 1. Hannig, Rainer (1995): Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: die Sprache der Pharaonen. Mainz: Philipp von Zabern.
 2. Erman and Grapow: http://www.egyptology.ru/lang.htm#Woerterbuch
 3. Thesaurus Linguae Aegyptiae: http://aaew2.bbaw.de/tla/
 4. Hieroglyphs.net: http://hieroglyphs.net
 5. JSesh: http://jsesh.qenherkhopeshef.org/
 6. Betrò, Maria Carmela (1996): Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt. New York: Abbeville Press.
 7. Buck, Adriaan de (1982) [1948]: Egyptian Readingbook: Exercises and Middle Egyptian Texts (2nd edition). Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Ooste.
 8. Loprieno, Antonio (1995). Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Englud, Gertie (1995): Middle Egyptian – An Introduction (2nd edition). Stockholm: Tryckeri Balder AB.
 10. Gardiner, Alan (1994): Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs (3rd revised edition). Oxford: Ashmolean Institute.
 11. Hoch, James (1996): Middle Egyptian Grammar. Mississauga: Benben Publications.
 12. Erman, Adolf and Hermann Grapow (1950) [1926]: Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Leipzig: J. C. Hinrichs.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 29. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 37. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 38. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 42. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar